Nghĩa Của Từ Thang Cuốn Tiếng Anh Là Gì ? Thang Cuốn In English myphamhera

Hoặc bạn có thể xem nhanh:

The station has a skywalk, accessible by escalators and elevator, connecting it to Phetchaburi MRT Station, MRT Blue Line.

Bạn đang xem: Thang cuốn tiếng anh là gì


Tất cả các trạm có thang cuốn, thang máy, và gạch xúc giác để hướng dẫn người khiếm thị từ lối vào nhà ga.
All stations have escalators, lifts, and tactile tiles to guide the visually impaired from station entrances to trains.
Điều này cho phép khách hàng có thời gian tải giỏ hàng của họ lên thiết bị, đi thang cuốn và lấy xe đẩy ở cấp độ tiếp theo.
This allows customers time to load their carts onto the device, ride the escalator and retrieve the cart at the next level.
Tại các khu đô thị, nhiều cơ sở có các tòa nhà nhiều tầng sử dụng thang cuốn, hoặc vận thang chở hàng để chuyển hàng hóa lên các tầng trên.
In urban areas many facilities have multi-story buildings using elevators or freight lifts to move the goods to the upper floors.
Một số trạm của hệ thống đã được trang bị thêm với thang cuốnthang máy để đi lại dễ dàng hơn, và số lượng khách đi xe đã tăng lên.
Some of the stations of the system have been retrofitted with escalators and elevators for easier access, and ridership has increased.
Hyvinkaa cũng là nơi có công ty Konecranes, chuyên sản xuất và dịch vụ cần cẩu và thang máy KONE, công ty lớn thứ ba của thế giới về thang máy, và thang cuốn.
Hyvinkää is also home to Konecranes, which specializes in the manufacture and service of cranes, and KONE Elevators, the world"s third-largest elevator company who manufacture, install and service elevators and escalators.
Bản thân độc tố cytotoxin có khả năng tái tạo sự tê liệt của thang cuốn mật, ức chế tổng hợp DNA trong các tế bào biểu mô và cuối cùng là giết chết giống nhau.

Xem thêm: Hiệu Quả Từ Cơ Chế Một Cửa Là Gì ? Nghị Định 61/2018/Nđ


Tracheal cytotoxin itself is able to reproduce paralysis of the ciliary escalator, inhibition of DNA synthesis in epithelial cells and ultimately killing of the same.
Người mua hàng có thể tải giỏ hàng của họ lên băng chuyền, bước lên thang cuốn, đi thang cuốn với xe đẩy bên cạnh và thu thập giỏ hàng với hàng hóa chứa ở tầng tiếp theo.
Shoppers can load their shopping carts onto the conveyor, step onto the escalator, ride the escalator with the cart beside them and collect the cart with the contained merchandise at the next level.
Tôi đang trò chuyện với Steve Jurvetson, phía dưới thang, cạnh thang cuốn, và anh nói với tôi rằng khi Chris gửi đi cái hộp nhỏ đó, một trong những vật bên trong là cát sợ nước -- cát không bị ướt.
I was having a conversation with Steve Jurvetson, over downstairs by the escalators, and he was telling me that when Chris sent out that little box, one of the items in it was the hydrophobic sand -- the sand that doesn"t get wet.
Tôi sẽ không mô tả quá nhiều vào bất cứ dự án nào, nhưng bạn có thể thấy là những chiếc thang cuốnthang máy vận chuyển mọi người dọc bên ngoài tòa nhà đều được hỗ trợ bởi 122 giàn cấu trúc.
I won"t go into too much description of any of these projects, but what you can see is that the escalators and elevators that circulate people along the face of the building are all held up by 122 structural trusses.
Thang cuốn ở khu mái vòm được dùng để vận chuyển khách tham quan đã được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là Thang cuốn không giá đỡ (chỉ đỡ ở hai đầu) dài nhất thế giới với độ dài 196 foot (60 m).
The atrium escalator that is used to transport visitors on the CNN tour has been listed in the Guinness Book of World Records as the longest freestanding (supported only at the ends) escalator in the world at 196 feet (60 m) long.
Tiếp theo là tháng 4 năm 2017, giải pháp bảo trì dự đoán dựa trên đám mây công nghiệp đã được Schindler, nhà cung cấp thang máy và thang cuốn hàng đầu thế giới công nhận và áp dụng trên thế giới, được Huawei và GE đưa ra.
It was followed in April 2017 by the joint launch by Huawei and GE of the Industrial Cloud-based Predictive Maintenance Solution which had been recognised and applied by Schindler, the leading elevator and escalator supplier in the world.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply